X
تبلیغات
رقــــــــص زنـدگـــــــی
رقــــــــص زنـدگـــــــی
ایــــن زنـدگــیـسـت، بـا خـــوب و بـــدش بـایـــد رقـصیــــد...
بریدم
شکستن دل به شکستن استخوان دنده می ماند

از بیرون همه چیز رو به راه است

اما

هر نفس "درد" است که میکشی...

[ ] - [2014/1/2] - [ر ق ا ص ک و چ و ل و]
Copy right © TemplateWorld